Akseptabel bruk

Disse reglene for akseptabel bruk fastsetter betingelsene mellom deg og oss om hvordan du kan bruke nettsiden vår http://www.sunrisemedical.no (nettsiden vår).

Disse reglene for godkjent bruk gjelder for alle brukere av, og besøkende til, nettsiden vår.

Når du bruker nettsiden vår betyr det at du godtar, og avtaler å overholde, alle vilkår i disse reglene om akseptabel bruk, som er et tillegg til våre vilkår for bruk av nettsiden http://www.sunrisemedical.no/terms-of-use.

http://www.sunrisemedical.no/ er en nettside drevet av Sunrise Medical AS (vi eller oss).  Vi er registrert i Norge med foretaksnummer 966042028, og vårt registrerte kontor har adresse Dynamitveien 14 b, 1400 Ski.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettsiden vår til lovlige formål.  Du kan ikke bruke nettsiden vår:

 •  Til å bryte gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og regler.
 • På måter som er ulovlige eller bedragerske, eller som har ulovlige eller bedragerske formål eller virkninger.
 •  Til formål som skader eller forsøker å skade mindreårige på noen som helst måte.
 •  Til å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i overensstemmelse med våre innholdsstandarder.
 • Til å overføre, eller bevirke sending av, uoppfordret eller uautorisert reklamemateriale eller annen form for liknende anmodninger (søppelpost).
 • Bevisst sende data, eller sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojaner, ormer, tidsbomber, tastelogging, spionprogrammer, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller liknende datakode, som er konstruert til å skade bruken av programvare eller maskinvare.

Du godtar også å:

 • Ikke gjengi, duplisere eller videreselge deler av vår nettside som bryter forskriftene for våre betingelser og vilkår som gjelder bruk av nettsiden http://www.sunrisemedical.no/terms-of-use.
 • Ikke ha uautorisert tilgang, hindre, skade eller forstyrre:
 • noen deler av vår nettside;
 • utstyr eller nettverk som nettsiden vår er lagret på;
 • programvarer som brukes for å opprettholde nettsiden vår; eller
 • noen form for utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av tredjeparter.

Interaktive tjenester

Vi kan av og til tilby interaktive tjenester på vår nettside eller andre tredjeparters nettsider (slik som sosiale medieplattformer) eller på sider på nettsteder vi har kontroll over («Sosiale mediesider»), inkludert uten begrensninger til:

(interaktive tjenester).

Der hvor vi tilbyr interaktive tjenester, vil vi gi deg tydelig informasjon om hvilke typer tjenester som tilbys, hvorvidt de er sensurerte samt hvilken type sensur som brukes (av personer eller teknologi).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere eventuelle risikoer for brukere (spesielt barn) fra tredjeparter når de bruker noen form for interaktive tjenester på vår nettside, og vi vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre om det er nødvendig å sensurere den relevante tjenesten (inkludert hvilken type sensur vi skal bruke) med tanke på disse risikoene. Vi er derimot ikke forpliktet til å overvåke, spore eller sensurere noen interaktive tjenester vi tilbyr på vår nettside, og vi fraskriver oss et hvert ansvar for noen form for tap eller skade som er forårsaket av at interaktive tjenester brukes i overtredelse med våre innholdsstandarder, uansett om tjenesten er sensurert eller ei.

Bruk av våre interaktive tjenester av en mindreårig person er gjenstand for samtykke av den mindreåriges forelder eller verge. Vi råder foreldre som tillater sine barn bruk av en interaktiv tjeneste om å informere barnet om sikker bruk av Internett, da sensur ikke er 100 % sikkert. Mindreårige som bruker noen form for interaktive tjenester bør gjøres oppmerksomme på potensielle farer de kan møte på.

Der hvor vi sensurerer en interaktiv tjeneste, vil vi som regel gi deg en måte å kontakte sensoren på dersom du har spørsmål om noe.

Innholdsstandarder

Disse innholdsstandardene gjelder alt materiale du bidrar med til vår nettside og alle sosiale mediesider, (bidrag), samt alle interaktive tjenester tilknyttet det.

Du må overholde følgende standarder så vel som brevet. Standardene gjelder for en hver del av et bidrag, samt bidraget i sin helhet.

Bidrag må:

 • Være nøyaktige (når de inneholder fakta).
 • Være oppriktige (når de inneholder meninger).
 • Overholde enhver norsk lov, samt lovverket i det landet de postes fra.

Bidrag må ikke:

 • Inneholde materiale som er ærekrenkende for noen.
 • Inneholde materiale som er uanstendig, støtende, hatsk eller provoserende.
 • Inneholde seksuelt materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonsevne, legning eller alder.
 • Krenke opphavsretter, databaserettigheter eller varemerker som tilhører andre personer.
 • Være villedende for noen.
 • Overtre rettslige forpliktelser til en tredjepart, slik som kontraktmessige forpliktelser eller forpliktelser om taushetsplikt.
 • Fremme noen form for ulovlige aktiviteter.
 • Være truende, fornærmende eller krenkende overfor andres privatliv, eller forårsake ubehag, besvær eller unødvendig bekymring.
 • Trakassere, opprøre, sjenere, engste eller forarge andre personer.
 • Brukes til å imitere andre personer, eller gi et misvisende bilde av din egen identitet eller tilknytning til en annen person/personer.
 • Gi uttrykk for at bidraget kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.
 • Anbefale, fremme eller bistå ulovlige handlinger, slik som (kun eksempel) overtredelse av opphavsrett eller datamisbruk.

Suspendering og opphevelse

Vi vil etter eget skjønn fastsette om din bruk av vår nettside har ført til en overtredelse av disse reglene for akseptabel bruk.  Ved en eventuell overtredelse av disse reglene, vil vi ta de handlingene vi mener er formålstjenelige.

Unnlatelse av å overholde disse reglene for akseptabel bruk utgjør et materialbrudd på bruksbetingelsene   http://www.sunrisemedical.no/terms-of-use som lar deg bruke nettsiden vår, og kan resultere i at vi tar én eller flere av følgende handlinger:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent oppheving av din rett til å bruke nettsiden vår.
 •  Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av materiale du har lagt ut på nettsiden vår.
 • Utstedelse av et varsel til deg.
 • Rettslige tiltak mot deg for godtgjørelse av alle kostnader i form av erstatning (inkludert, men ikke begrenset til, administrative- og juridiske kostnader innen rimelige grenser) som er et resultat av bruddet.
 • Ytterligere rettslige tiltak mot deg.
 • Avsløring av slik informasjon til rettslige instanser som vi føler er nødvendig etter eget skjønn.

Vi fraskriver oss ansvar for tiltak som gjøres som svar på brudd på disse reglene for akseptabel bruk.  Tiltakene beskrevet i disse reglene er ikke begrensede, og vi kan utføre andre tiltak som vi mener er nødvendige.

Endringer til reglene for akseptabel bruk

Vi kan foreta endringer til disse reglene for akseptabel bruk til enhver tid ved å endre denne siden. Du er ansvarlig for å kontrollere denne siden med jevne mellomrom for å merke deg eventuelle endringer vi foretar, da du er rettslig forpliktet til disse reglene. Noen av bestemmelsene i disse reglene for akseptabel bruk kan i tillegg erstattes av bestemmelser eller merknader som er offentliggjort på andre steder på nettsiden vår.